SK

DEBRIS COMPANY Monografia

ponúka prehľadnú a detailnú analýzu doterajšej tvorby zoskupenia nielen od roku 1995, ale od obdobia, kedy súbor pôsobil ešte pod názvom Hubris company (1990-1994). Klúčové diela podrobuje súčasnej teoretickej paradigme a diskurzívnej metóde. Autorka Dáša Čiripová sa venuje kompozičným postupom Debris company, ako aj choreografickému jazyku, ktorý sa stal postupne pre fyzické zoskupenie charakteristickým tvorivým princípom. Okrem štúdie je text obohatený pestrým obrazovým materiálom, ktorý nielen ilustruje ale zároveň aj odkrýva tvorivé princípy Debris company.

 

 

EN

DEBRIS COMPANY Monograph

offers a coherent and comprehensive analysis of the formations production, not just since 1995, but since the era when the ensemble performed under the name Hubris company (1990-1994).
It subjects the key pieces to the current paradigm and discursive method. The author, Dáša Čiripová, addresses the composition procedures of Debris company, as well as the choreographic language that gradually became a signature creative principle for the physical unit.
The text is enriched with lively image material, on top of the studies, that not only illustrates but also exposes creative principles of Debris company.
© 2024 Debris company. All rights reserved.

Predaj ARTforum